Proiect Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,  Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie-5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

Contractul de finanţare s-a semnat în data de  30.06.2010  şi are durata de implementare de 48 luni. Proiectul s-a finalizat în 30 iunie 2016.

 • VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI – 19.851.274,44 lei
 • VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ – 15.469.969,00 lei
 • VALOAREA ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR – 13.149.473,65 lei
 • VALOAREA ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL – 2.011.095,97 lei
 • COFINANȚAREA ELIGIBILĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ – 309.399,38 lei
 • VALOAREA TVA AFERENTĂ CHELTUIELILOR ELIGIBILE – 3.668.495,44 lei

Pentru a asigura o repartizare spaţială relativ echilibrată a activităţilor turistice în vederea antrenării mai multor areale cu competitivitate economică scăzută în sensul îmbunătăţirii gradului de atractivitate, proiectul vizează 16 biserici de lemn localizate în diferite zone ale Maramureşului, respectiv:

 1. Bogdan Vodă, sat Bogdan Vodă, Biserica de lemn “Sfântul Nicolae”,
 2. Budeşti, sat Budeşti, Biserica de lemn “Sfântul Nicolae”, Josani, patrimoniu UNESCO,
 3. Călineşti, sat Călineşti,  Biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului” Josani (Căieni)
 4. Ieud, sat Ieud,  Biserica de lemn ” Naşterea Fecioarei” (din deal), patrimoniu UNESCO,
 5. Ieud, sat Ieud,  Biserica de lemn ”Naşterea Maicii Domnului”,
 6. Poienile Izei, sat Poienile Izei, Biserica de lemn  „Cuvioasa Paraschiva ”, patrimoniu UNESCO
 7. Şişeşti, sat Plopiş, Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, patrimoniu UNESCO
 8. Şişeşti, sat Şurdeşti,Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, patrimoniu UNESCO
 9. Remetea Chioarului,sat Remetea Chioarului,Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
 10. Rozavlea, sat Rozavlea Biserica de lemn  “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,
 11. Ocna Şugatag , sat Şugatag Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”
 12. Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, Biserica de lemn  “Adormirea Maicii Domnului”
 13. Bârsana,sat Bârsana,Biserica de lemn  “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”patrimoniu UNESCO
 14. Deseşti, sat Deseşti, Biserica de lemn  “Cuvioasa Paraschiva” , patrimoniu UNESCO,
 15. Botiza, sat Botiza,” Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva”,
 16. Copalnic Mănăştur, sat Cărpiniş, Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”,

Bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni. Lucrare colectivă, adesea anonimă, bisericile de lemn din Maramureş sunt o reflectare a condiţiilor socio-economice şi istorice, o convingătoare demonstraţie de continuitate a unei vieţi spirituale de veche tradiţie. Ele sunt documente de certă autenticitate nu numai prin elementele înfăţişării lor, ce reflectă unitatea poporului român, ci şi prin rolul pe care l-au împlinit în viaţa românilor transilvăneni: tribună naţională, şcoală, aşezământ de cultură şi artă, realităţi al căror sens se împleteşte armonios cu atributul lor de ctitorie a obştii. Cu alte cuvinte, bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni. Este necesară şi oportună punerea în valoare a acestui patrimoniu de inestimabilă valoare.

Prin urmare, obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea durabilă a potenţialului turistic al bisericilor de lemn recunoscute ca valori ale patrimoniului mondial UNESCO şi valori ale patrimoniului cultural de importanţă naţională şi universală, prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurilor conexe respectiv prin includerea acestora într-un circuit turistic cultural-religios, fapt ce va determina o creştere calitativă a ansamblului condiţiilor de practicare a acestei forme de turism, cu impact direct atât asupra creşterii atractivităţii turistice a judeţului Maramureş cât şi asupra consacrării acestuia ca şi destinaţie turistică europeană.

Bisericile de lemn din arealul maramureşean se remarcă prin planimetrie, tehnica îmbinărilor din lemn şi a realizării învelitorilor de şindrilă, fiind o dovadă certă a ingeniozităţii soluţiilor constructive performate la cel mai înalt nivel de exprimare artistică.

Ele au fost ridicate pe înalţimi unde verticalitatea a impus soluţii constructive specifice vizibile în realizarea şarpantelor şi turlelor prevăzute cu foişor în care de regulă se afla clopotniţa acoperită cu o cupolă prelungită provocator spre cer, în vârful căreia este fixată o cruce din fier forjat de forma elaborată. Ansamblul arhitectural bisericesc din Maramureş a evoluat în timp în funcţie de priceperea, experienţa şi fantezia constructorilor locali, ei reuşind să impună un anume stil în redarea plastică a formelor şi motivelor ornamentale.

Există totuşi şi unele deosebiri între bisericile construite în diferitele zone din Maramureş:

 • bisericile de lemn ce se impun prin monumentalitate îndeplinind în unele cazuri rolul unor adevărate catedrale prin dimensiuni, dar şi prin cutezanţa liniilor şi proporţiilor;
 • bisericile de lemn ce se remarcă prin spectaculozitatea turlelor şi frumuseţea şarpantelor;
 • bisericile de lemn de mai mici dimensiuni dar perfect proporţionate şi cu ornamente interioare şi de pridvor de mare acurateţe;
 • biserici de lemn ce se remarcă prin frumuseţea pridvoarelor şi prispelor funcţionale.

Totuşi, aceste deosebiri ce sunt numai de manieră şi nu afectează stilul ori linia arhitecturală de ansamblu, constau în anumite accente şi sublinieri de forme specifice fiecărei zone.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creşterea gradului de accesibilitate al bisericilor de lemn selectate, respectiv realizarea pentru fiecare locaţie în parte a următoarelor lucrări:
 • reabilitarea drumurilor de acces din drumul judeţean sau naţional principal până în punctul de vizitare din incinta monumentului pe o distanţă de maxim un km.
 • realizarea de parcări pentru autoturisme şi autocare în proximitatea drumului de acces în incinta obiectivului.
 • Dezvoltarea infrastructurii conexe zonei turistice aferente monumentelor istorice, respectiv pentru fiecare locaţie în parte:
 • construirea unui punct de informare turistică
 • alimentarea cu apă din surse locale individuale sau prin racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă în cel mai apropiat punct;
 • canalizarea apelor uzate;
 • iluminatul stradal în zona monumentului istoric şi a parcării;
 • iluminatul arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului.
 • Consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţii acestuia, respectiv o serie de activităţi de informare şi promovarea a circuitului turistic

 

Obiectivul general al axei prioritare vizează în principal valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

 

 • Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;
 • Extinderea sezonului turistic;
 • Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

 

Prin activităţile pe care le presupune proiectul va contribui la dezvoltarea turismului cultural în zona judeţului Maramureş prin conservarea moştenirii culturale reprezentată de bisericile de lemn şi creşterea ofertei turistice în zonă.

 

Reabilitarea drumurilor de acces, amenajarea de parcări, construirea punctelor de informare, realizarea iluminatului stradal, ornamental şi arhitectural duce implicit la :

– dezvoltarea economică  a localităţilor cuprinse în proiect;

– creşterea posibiltăţii de absorbţie a mai multor turişti;

– creşterea veniturilor beneficiarilor.

Proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” va determina creşterea importanţei turismului în regiunea Nord-Vest prin punerea în valoare a simbolurilor de identitate regională reprezentate de monumentele istorice (bisericile din lemn).

1.Obiective de patrimoniu  introduse în circuitul turistic 16 în total din care: obiective UNESCO 7 și obiective    de interes naţional 9.

2. Creşterea numărului de turişti cu 10.

3. Locuri de muncă nou create / menţinute la finalul implementării proiectului 16

Pentru fiecare obiectiv în parte se vor realiza următoarele:

 • Amenajarea de parcări pentru autoturisme şi autocare în punctul de acces/vizitare în proximitatea obiectivului ;

– Reabilitarea drumurilor de acces şi circulaţie în zona turistică (lucrări de drumuri, poduri şi apărări de mal);

-Realizarea de alei pietonale;

 • Realizarea iluminatului stradal, ornamental şi arhitectural ;
 • Împrejmuirea monumentului cu gard de lemn şi unde este cazul va fi confecţionat din nuiele împ
 • Construirea unui punct de informare turistică / sală de expunere. Punctul de informare turistică este construit în regim P având suprafaţa construită şi desfăşurată de 40 m² şi este situat în apropierea monumentului.
 • Alimentarea cu apă a punctului de informare turistică din surse locale individuale sau prin racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă;
 • Canalizarea apelor uzate provenite de la punctul de informare turistică şi asigurarea epurării acestora prin racordare la sisteme de canalizare existente sau prin realizarea de ministaţii locale.
 1. Rezultate ale activității de informare şi publicitate:

– 2 Comunicate de presă ale instituţiei care implementează proiectul şi beneficiarului, într-un ziar regional şi într-unul local privind lansarea, importanţa respectiv terminarea proiectului, precum şi la finalizarea anumitor etape importante ale programului;

-5 Conferinţe de presă pentru informarea privind lansarea proiectului şi periodic pentru prezentarea stadiului lucrărilor.

– 20 Anunţuri publicitare în care să se specifice importanţa proiectului, eventualele  întreruperi pentru o perioadă de timp a circulaţiei pe ambele sensuri, a utilităţilor (apă, curent electric, gaz metan, telefoane,etc)

– 1.000 Pliante cu privire la evaluarea, implementarea proiectului

– 150 Postere cu mesajul: „Programul Operaţional Regional sprijină modernizarea României prin oferirea de oportunităţi de finanţare pentru proiecte din toate regiunile de dezvoltare ale ţării”

– 16.000 Pliante  privind date istorice şi informaţii despre monument şi locaţie( câte 1000 buc pentru fiecare monument, personalizat pe monumentul respectiv)

– 160 Postere  specifice pentru fiecare  monument istoric  (10 postere pentru fiecare momument în parte)

– 160 Postere care să cuprindă toate monumentele cuprinse în proiect, cu date aferente (10 postere pentru fiecare momument în parte)

– 1 film documentar referitor la monumentele incluse în proiect

– 16 Panouri pentru şantier în construcţie pentru informarea publicului în privinţa sprijinului acordat de cofinanţatorii Uniunea Europeană şi Guvernul României.

-16 Plăci permanente comemorative pentru informarea publicului în privinţa sprijinului acordat de cofinanţatorii Uniunea Europeană şi Guvernul României.

 

Mai multe detalii puteți afla aici:

http://www.cjmaramures.ro/comunicate/proiectele-cjmm-premiate-la-conferinta-finala-regio

Pentru a vedea etapa de implementare puteti vizualiza fiecare album foto de mai jos.

Implementare Ieud Ses

Implementare Ieud Ses

Implementare Ieud Deal

Implementare Ieud Deal

Implementare Carpinis

Implementare Carpinis

Implementare Calinesti

Implementare Calinesti

Implementare Botiza

Implementare Botiza

Implementare Bogdan Voda

Implementare Bogdan Voda

Implementare Surdesti

Implementare Surdesti

Implementare Sugatag

Implementare Sugatag

Implementare Sacalaseni

Implementare Sacalaseni

Implementare Rozavlea

Implementare Rozavlea

Implementare Remetea Chioarului

Implementare Remetea Chioarului

Implementare Poienile Izei

Implementare Poienile Izei

Implementare Plopiș

Implementare Plopiș

Implementare Desesti

Implementare Desesti

Implementare Barsana

Implementare Barsana

Implementare Budești

Implementare Budești

Lecția de etnografie - un dialog despre tradiție si neam

O lecţie emoţionantă despre formele de locuire ale omului tradiţional, despre relaţia sa cu casa, biserica, satul şi neamul a fost susţinută, azi 12 mai 2017, de conf. dr. Delia Suiogan, la Centrul de Informare Turistică din Săcălăşeni. Acţiunea este prima din şirul manifestărilor pe care Consiliul Judeţean Maramureş le organizează în perioada de sustenabilitate a proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie-5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Proiectul a fost finalizat în iunie 2016 şi are ca principal obiectiv punerea în valoare a 16 biserici de lemn din Maramureş, prin realizarea unor Centre de Informare Turistică în proximitatea lor, prin amenajarea aleilor, a parcărilor, a iluminatului ornamental şi a împrejmuirilor. Rolul acestor centre, care sunt dotate cu utilităţi la standarde europene, este de a oferi turiştilor informaţii despre obiectivele turistice ale comune şi ale judeţului.

La manifestarea de azi au participat copiii şi cadrele didactice de la Şcoala gimnazială Săcălăşeni, reprezentanţi ai proiectantului, reprezentantul Ministerului Turismului pentru Maramureş şi Suceava, membrii unităţii de implementare a proiectului, reprezentanţi ai Serviciului Turism şi Salvamont din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş şi locuitori ai comunei.

Aşa cum se cuvine într-o comunitate rurală tradiţională, acţiunea a început cu binecuvântarea preotului paroh, Vasile Lăcătuş şi cu cuvântul de bun-venit al primarului Emilian Pop. Managerul de proiect, Claudia-Maria Breban – director al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş – a precizat că, acţiunea de la Săcălăşeni, derulată sub genericul „Lecţia de etnografie”, poate fi considerată „kilometrul zero” al unui şir de manifestări care urmează să se desfăşoare în toate locaţiile proiectului pe perioada de sustenabilitate.

Conf. dr. Delia Suiogan, cadru universitar al Centrului Universitar Nord Baia Mare, care a venit însoţită de un grup de studenţi, a accentuat importanţa unor asemenea dialoguri, din perspectiva cunoaşterii şi perpetuării tradiţiei. S-a vorbit despre importanţa nepervertirii portului popular, despre păstrarea identităţii şi a tradiţiei, despre rânduielile fireşti din viaţa omului tradiţional şi despre întoarcerea la rădăcini. „Trebuie să ne cunoaştem rădăcinile, trecutul, tradiţiile. Oricât ar fi de frumos, un copac care nu are rădăcini va cădea la primul vânt.” – a declarat conf. dr. Delia Suiogan.

Îmbrăcaţi în costumele specifice zonei, copiii din ansamblul „Florile Chioarului” au susţinut, la finalul manifestării, o suită de dansuri tradiţionale.

Dana Gagniuc
Expert comunicare
Compartiment Strategii Judeţene

Galerie foto acțiuni de sustenabilitate ale proiectului

Start typing and press Enter to search